โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๓

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๓     วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางธนารมย์ บุญยืน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ 3 "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย และอื่นๆในระบบ GFMIS" ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสระบุรี (POC) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑

พิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑     วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี 2561 รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Function Exercise : FEX) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นางรภัสศา พฤฒากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวสมส่วน วงคำลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่ว... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น"

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง     วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี และนางสาวภัทรปภา บุญรอด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมโยเดีย 1-2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๓

    โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวั

  • พิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑

    พิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้า

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อ

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.