พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีและนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.