รัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี
โดยมี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงาน
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.