สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

ในรอบเดือนธันวาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง


สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.