1. การแพร่ระบาดยาเสพติด (มีนาคม 2558)

รายงานสรุปผล

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558)

จังหวัดสระบุรี

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม :

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.