2. การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2558)

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน           

เกี่ยวกับสถานะการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พศ. 2558) จังหวัดสระบุรี

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม :

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.