2. การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2558)

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน           

เกี่ยวกับสถานะการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พศ. 2558) จังหวัดสระบุรี

 

 

Download ข้อมูลเพิ่มเติม :

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.