4. 10 ลำดับโรคของผู้ป่วยใน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 - 2557 [Interactive Graph]

 

10 ลำดับโรคของผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค

จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 - 2557

 

[Interactive Graph]

 

ขั้นตอนการใช้งาน

1. Download File ชื่อ 10DiagSaraburi.xls

2. แผนภูมิ 1 ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลตามปี พ.ศ. ที่ต้องการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดยแผนภูมิจะแสดงจำนวนผู้ป่วยใน 10 ลำดับโรค จำแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค ในปี พ.ศ. ที่เลือก

3. แผนภูมิ 2 ผู้ใช้งานสามารถทำเครื่องหมาย þ หน้ากลุ่มโรคที่ต้องการ โดยแผนภูมิจะแสดงจำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค ที่ต้องการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557


Attachments:
Download this file (10DiagSaraburi.xls)10DiagSaraburi.xls[ ]849 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.