โครงการ MICS 5

คุณวิจิตราและคุณชวิกา จากสำนักสถิติสังคม พร้อมด้วยสถิติจังหวัดสระบุรี

และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ณ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.