วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


“เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”


 

 

พันธกิจ (Mission)


1.จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของ ประเทศ

2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ แก่ผู้ใช้บริการทุก ภาคส่วน

3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลยุทธศาสตร์(Strategic Issues)


1.   พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

2.   บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ของประเทศให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.   พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

4.   สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและ สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ เป้าประสงค์  (Goals)


1.  มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่ หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

2.  ประเทศมีสถิติและข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุน การตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  

3.  บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความเป็นมืออาชีพ

4.  ประชาชนตระหนักรู้ มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถิติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทุกภาคส่วน มีการนำข้อมูลสถิติและ สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


.........................................................................................


วัฒนธรรมองค์กร


“ ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า

ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.”

 


 

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

รูปแบบไฟล์ EXCEL และ PDF 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

water

isco-27-3-63

method4-6-63

banner cwt

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้112
เมื่อวาน181
อาทิตย์นี้674
เดือนนี้4206
ทั้งหมด93367

Powered by Kubik-Rubik.de

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล