วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ


 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ        


พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ

3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ


ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์การ

S Standard | M Mastery     ยึดหลักวิชา

A Activeness                      พร้อมหาสิ่งใหม่

R Responsibility                ใส่ใจลูกค้า

T Teamwork                       ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.


 

-------------------------------------------------------------


 

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ)
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3634-0771 โทรสาร 0-3634-0771  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.