ที่ตั้งสำนักงาน

 

 สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ที่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เดิม) ชั้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 
0 3621 1618  โทรสาร : 0 3621 2528
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 13012-13
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  E-mail : saraburi
@nso.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.