แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 4 ปี

 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558 - 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.