Infographic ข้าว...สระบุรี....ในปี 2561

 ข้าว...สระบุรี...ในปี 2561

 

               จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ 2,235,304 ไร่ ในปี 2559 มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 1,186,270 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) มีผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว น้ำนมดิบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และไก่เนื้อ

               ในปี 2561 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดสระบุรี โดยมีเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี 326,159 ไร่ อำเภอหนองแคปลูกมากที่สุด 67,997 ไร่ รองลงมาอำเภอบ้านหมอ 40,750 ไร่ และอำเภอที่มีเนื้อที่เพาะปลูกน้อยที่สุดที่อำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วง 7 ไร่ และ 69 ไร่ ด้านผลผลิตข้าวนาปี 208,506 ตัน ผลผลิตมากที่สุดที่อำเภอหนองแค 43,238 ตัน น้อยที่สุดอำเภอมวกเหล็ก 7 ตัน และอำเภอวังม่วง 31 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 639 กิโลกรัม อำเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุดคืออำเภอบ้านหมอ 678 กิโลกรัม น้อยที่สุด ที่อำเภอมวกเหล็ก 286 กิโลกรัม ในส่วนของข้าวนาปรังมีเนื้อที่ปลูก 218,724 ไร่ อำเภอหนองแคปลูกมากที่สุด 41,664 ไร่ รองลงมาอำเภอหนองโดน 33,958 ไร่ และอำเภอที่มีไม่มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังคืออำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วง ด้านผลผลิตข้าวนาปรัง 143,488 ตัน ผลผลิตมากที่สุดที่อำเภอหนองแค 27,045 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 657 กิโลกรัม อำเภอที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุดคืออำเภอเฉลิมพระเกียรติ 686 กิโลกรัม

               ในด้านพื้นที่ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ 7556.7 ไร่ เป็นระบบเกษตรกรรม   ที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค มีมากที่สุดที่อำเภอหนองแค 1,476.34 ไร่ มีพื้นที่มากที่สุดที่ตำบลหนองโรง ตำบลโคกตูมและตำบลหนองปลิง อำเภอที่มีน้อยที่สุดคืออำเภอพระพุทธบาทมีจำนวน 24 ไร่ ของจังหวัดสระบุรีพื้นที่ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนมีวามครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ทุกตำบล

                 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตร เพิ่มมากขึ้น

  1. เพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตำบล เน้นถึงความยั่งยืนของพื้นที่

  2. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนแก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เช่น การอบรมให้ความรู้ สนับสนุนสิ่งของ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช เงินกู้ และหาตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

  3. ควรประสานงานกับการท่องเที่ยวของจังหวัดจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ที่เข็มแข็ง


 

 

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

รูปแบบไฟล์ EXCEL และ PDF 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

water

isco-27-3-63

method4-6-63

banner cwt

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้32
เมื่อวาน33
อาทิตย์นี้139
เดือนนี้1061
ทั้งหมด71455

Powered by Kubik-Rubik.de

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล