แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
INFOGRAPHIC การสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร จังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 101
Infographic ผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 82
Infographic สำรวจการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 77
Infographic ผลการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 110
Infographic การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 2/2561 เขียนโดย admin 90
Infographic ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด(ณ ราคาประจำปี) พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 131
Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 73
Infographic ประชากรจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 105
Infographic ขยะมูลฝอยจังหวัดสระบุรี 2560 เขียนโดย admin 91
Infographic อุตสาหกรรมสีเขียว เขียนโดย admin 95

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.