แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
INFOGRAPHIC การสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร จังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 138
Infographic ผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 101
Infographic สำรวจการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 95
Infographic ผลการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 140
Infographic การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสระบุรี ไตรมาสที่ 2/2561 เขียนโดย admin 116
Infographic ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด(ณ ราคาประจำปี) พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 165
Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 97
Infographic ประชากรจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 180
Infographic ขยะมูลฝอยจังหวัดสระบุรี 2560 เขียนโดย admin 115
Infographic อุตสาหกรรมสีเขียว เขียนโดย admin 123

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.