แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ๒๑-๑๐-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๒๑-๑๐-๖๑
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ๑๕-๑๐-๖๑
ประชุมโครงการเสวนาการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย ๑๕-๑๐-๖๑
ประชุมของคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ครั้งที่ 10/2561 ๑๕-๑๐-๖๑
กิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 2) กิจกรรมที่ 3 "กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ มาตรการประหยัดพลังงาน" ๒๗-๐๙-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ๒๗-๐๙-๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ๒๗-๐๙-๖๑
พิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ๒๔-๐๙-๖๑
พิธีเปิดโครงการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดิจิทัลระดับชุมชนภายใต้กิจกรรม การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ๒๔-๐๙-๖๑
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ๒๔-๐๙-๖๑
อบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ๒๔-๐๙-๖๑
พิธีถวายมุทิตาสักการะ 6 รอบ 72 ปี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และถวายความยินดีเนื่องในโอกาสรับโล่รางวัล "บุคคลต้นแบบทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2561" ๒๔-๐๙-๖๑
ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ๑๖-๐๙-๖๑
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑๖-๐๙-๖๑
พิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานหน้าบันศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ ๑๐-๐๙-๖๑
พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ๑๐-๐๙-๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : ภาคกลาง “การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ๑๐-๐๙-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ๐๒-๐๙-๖๑
พิธีเปิดโครงการเด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน ๐๒-๐๙-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๐๒-๐๙-๖๑
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาสื่อการเรียนรู้ครูปฐมวัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ ๒๖-๐๘-๖๑
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน" ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด (เน็ตประชารัฐ) รุ่นที่ ๒ ๒๖-๐๘-๖๑
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน"ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด (เน็ตประชารัฐ) รุ่นที่ ๑ ๑๙-๐๘-๖๑
ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดวางระบบสื่อสารและเตรียมในการย้ายเข้าปฏิบัติงาน ๑๙-๐๘-๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๑๙-๐๘-๖๑
พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี ๑๙-๐๘-๖๑
พิธีเปิดกิจกรรม "จังหวัดสระบุรี หนี้นอกระบบเป็นศูนย์" ๑๔-๐๘-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ๑๔-๐๘-๖๑
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๖ ๑๔-๐๘-๖๑
พิธีมอบรถจักรยานตามโครงการจักรยานเพื่อน้องผู้ยากไร้ ๐๙-๐๘-๖๑
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๙-๐๘-๖๑
การพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙-๐๘-๖๑
พิธีมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ๐๙-๐๘-๖๑
พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒ ๐๙-๐๘-๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ๐๙-๐๘-๖๑
ข้อมูลขยะมูลฝอย จังหวัดสระบุรี ๐๘-๐๘-๖๑
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ๐๑-๐๘-๖๑
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ ๐๑-๐๘-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๐๑-๐๘-๖๑
พิธีเปิดกิจกรรม"โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ๐๑-๐๘-๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๐๑-๐๘-๖๑
กิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ รวมพลคนประกันภัย ร่วมใจรับใช้สังคม ๐๑-๐๘-๖๑
พิธีมอบรถวีลแชร์ ภายใต้โครงการ วีลแชร์ สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และขาดแคลน จังหวัดสระบุรี ๐๑-๐๘-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๐๑-๐๘-๖๑
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ๐๑-๐๘-๖๑
ประชุมโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ๓๑-๐๗-๖๑
พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๓๑-๐๗-๖๑
ประชุม Digital DreamTeam (team DD) สถิติ/ TOT/ไปรษณีย์/CAT ๓๑-๐๗-๖๑
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี ๓๑-๐๗-๖๑
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ๓๑-๐๗-๖๑
พิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว รุ่นที่ ๑๐ ๓๑-๐๗-๖๑
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๓๑-๐๗-๖๑
อบรมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดประชุม 1 จังหวัด 1กิจกรรม เกี่ยวกับโครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชนจังหวัดสระบุรี ๑๗-๐๗-๖๑
กิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๗-๐๗-๖๑
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อและการสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล ๑๗-๐๗-๖๑
ประชุมสัมมนาเพื่อร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจไตรมาส ๑/๒๕๖๑ ๑๗-๐๗-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ๑๗-๐๗-๖๑
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๔ ๑๗-๐๗-๖๑
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดสระบุรี ๑๔-๐๗-๖๑
สังเกตการณ์ติดตามแนะนำการลงโปรแกรมและการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน โครงการเน็ตประชารัฐ ๑๐-๐๗-๖๑
พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐-๐๗-๖๑
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐-๐๗-๖๑
พิธีการเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนาพิธี ๐๘-๐๗-๖๑
ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ๐๘-๐๗-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๘-๐๖-๖๑
พิธีมอบต้นกล้าไม้รวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ ๑๐) ๒๘-๐๖-๖๑
พิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๗-๐๖-๖๑
ประชุมโครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๒๗-๐๖-๖๑
โครงการรวมพลังต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๖-๖๑
ประชุมโครงการอบรมสัมมนา"เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ๒๗-๐๖-๖๑
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ๒๗-๐๖-๖๑
การพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๕) ๒๗-๐๖-๖๑
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๒๔-๐๖-๖๑
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แทนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและการสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล ๒๔-๐๖-๖๑
ประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ ๒๔-๐๖-๖๑
ประชุมโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๒๔-๐๖-๖๑
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๔-๐๖-๖๑
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๓ ๒๐-๐๖-๖๑
พิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ ๒๐-๐๖-๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น" ๒๐-๐๖-๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ๒๐-๐๖-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๒๐-๐๖-๖๑
ประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City "Saraburi Smart Province ๒๐๒๐" เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ๑๘-๐๖-๖๑
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ ๑๘-๐๖-๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาลูกจ้างชั่วคราว ๑๔-๐๖-๖๑
พิธีเปิดโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ๑๒-๐๖-๖๑
พิธีเปิดโครงการ"เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่าง ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน" ๑๒-๐๖-๖๑
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจโครงการการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๒-๐๖-๖๑
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ และประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๑๒-๐๖-๖๑
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒-๐๖-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ๑๒-๐๖-๖๑
พิธีเปิดโครงการพลังประชารัฐจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ ๑๒-๐๖-๖๑
พิธีเปิดงาน "โชห่วยก้าวไกล ประชารัฐก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรม" ๐๘-๐๖-๖๑
ประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ ๐๘-๐๖-๖๑
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในอาชีพ ครั้งที ๑/๒๕๖๑ ๐๘-๐๖-๖๑
เข้าพบผอ.กศน.จังหวัดสระบุรี เพื่อประสานเตรียมการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ๐๘-๐๖-๖๑
ประชุมเขิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ๐๘-๐๖-๖๑
ประชุมของคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ๐๘-๐๖-๖๑
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่แม่บทและการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ ๑ ๐๘-๐๖-๖๑

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

v10 : update : 3/4/2020

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

isco-27-3-63

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้36
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้260
เดือนนี้189
ทั้งหมด54868

Powered by Kubik-Rubik.de