แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงการพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม ๐๘-๐๖-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ๐๑-๐๖-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๓๑-๐๕-๖๑
ประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๔๔๙-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ๓๑-๐๕-๖๑
พิธีเปิดงาน "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๖๑" วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓๐-๐๕-๖๑
พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดสระบุรี ๓๐-๐๕-๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงการสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ๒๘-๐๕-๖๑
พิธีเปิดงานส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูป ครั้งที่ ๒ ๒๕-๐๕-๖๑
พิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ "อาหารสุขภาพดี วิถีวัฒนธรรม นำสู่ท้องถิ่น" ๒๕-๐๕-๖๑
พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๑ ๒๕-๐๕-๖๑
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ๒๑-๐๕-๖๑
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกิจการด้านการต่างประเทศ" ๒๐-๐๕-๖๑
กิจกรรมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๐-๐๕-๖๑
เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๗-๐๕-๖๑
ประชุมมอบแนวทางการลงพื้น ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video conference) ๑๗-๐๕-๖๑
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. สระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ๑๗-๐๕-๖๑
พิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ๑๕-๐๕-๖๑
ประชุมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร (สก.๖๑) ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๑๐-๐๕-๖๑
ประชุมการพิจารณากำหนดผังพื้นที่การใช้ประโยชน์การจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และอาคารศาลากลางจังหวัดสะบุรีหลังใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๐-๐๕-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ๑๐-๐๕-๖๑
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐-๐๕-๖๑
ประชุมคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ๑๐-๐๕-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๓๐-๐๔-๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city ๓๐-๐๔-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๙-๐๔-๖๑
ประชุมชี้แจงงาน/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๒๙-๐๔-๖๑
กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี (ประจำเดือนเมษายน) ๒๙-๐๔-๖๑
พิธีมอบบ้านตามโครงการ"ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน" (เริ่มวันพ่อ - สำเร็จวันแม่) ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙-๐๔-๖๑
ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ๒๙-๐๔-๖๑
ประชุมโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๙-๐๔-๖๑
ทดสอบโปรแกรมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๑ (สก.๖๑) ๒๓-๐๔-๖๑
ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และพิธีแถลงข่าวโครงการ "ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อประชาชน" (เริ่มวันพ่อสำเร็จวันแม่) ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ๒๓-๐๔-๖๑
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ๑๙-๐๔-๖๑
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๙-๐๔-๖๑
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๙-๐๔-๖๑
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๙-๐๔-๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๙-๐๔-๖๑
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๗-๐๔-๖๑
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๕-๐๔-๖๑
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๕-๐๔-๖๑
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๔-๐๔-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑ ๑๔-๐๔-๖๑
ประชุมลดอุบัติเหตุ (ช่วงสงกรานต์) ประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๔-๐๔-๖๑
กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีของไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๔-๐๔-๖๑
ประชุมสัมนาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจไตรมาส ๑/๒๕๖๑ ๑๔-๐๔-๖๑
ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (จำกัด) มหาชน ๑๔-๐๔-๖๑
ต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ จากโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๓ จังหวัดสระบุรี (กิจกรรมเยาวชนพบพ่อเมืองจังหวัดสระบุรี) ๑๔-๐๔-๖๑
พิธีวันที่ระลึกพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๐๗-๐๔-๖๑
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ ๐๗-๐๔-๖๑
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 ๐๗-๐๔-๖๑
พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ๐๗-๐๔-๖๑
พิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561 ๐๑-๐๔-๖๑
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ๒๙-๐๓-๖๑
การอบรมสัมมนาโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดี จังหวัดสระบุรี ๒๙-๐๓-๖๑
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๒๙-๐๓-๖๑
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๓-๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 ๒๗-๐๓-๖๑
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS portal) ๒๗-๐๓-๖๑
การแถลงข่าวการจัดงาน “งานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” ๒๖-๐๓-๖๑
เข้าร่วมการอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ ๒๒-๐๓-๖๑
ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๒๒-๐๓-๖๑
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ๒๒-๐๓-๖๑
ประชุมลดอุบัติเหตุ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) พ.ศ.2561 ๒๒-๐๓-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561 ๒๐-๐๓-๖๑
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ ๑๙-๐๓-๖๑
พบปะแนะนำวัตถุประสงค์ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ติดตามและสังเกตุการณ์ การจัดเวทีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ๑๖-๐๓-๖๑
โครงการบรรยาย เรื่อง การใช้เครื่อง EDC และระบบ KTB Corporate Online ๑๖-๐๓-๖๑
พิธีเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร มาตรฐาน GAP จังหวัดสระบุรี ๑๔-๐๓-๖๑
ร่วมต้อนรับประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ๑๔-๐๓-๖๑
ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่องการประเมินผู้บริหารองค์การ ๑๔-๐๓-๖๑
พิธีเปิดงานเทศกาลของดีอำเภอบ้านหมอ “ผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม” ๑๒-๐๓-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561 ๑๒-๐๓-๖๑
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๗-๐๓-๖๑
พิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ๐๒-๐๓-๖๑
พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 ๒๘-๐๒-๖๑
พิธีเปิดงาน “สระบุรีสมุนไพร ภูมิพรรณ 4.0 “ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 มีนาคม 2561” ๒๘-๐๒-๖๑
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของ สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๒๗-๐๒-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๗-๐๒-๖๑
การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 ๒๗-๐๒-๖๑
ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 ๒๖-๐๒-๖๑
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 ๒๖-๐๒-๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ๒๕-๐๒-๖๑
การเผยแพร่ข้อมูลสถิติผ่าน App ๒๕-๐๒-๖๑
กิจกรรมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอเสาไห้ ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอเมืองสระบุรี ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอหนองโดน ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอดอนพุด ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอหนองแค ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอวิหารแดง ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอวังม่วง ๒๒-๐๒-๖๑
พื้นที่การติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอมวกเหล็ก ๒๒-๐๒-๖๑
เน็ตประชารัฐจังหวัดสระบุรี ๒๒-๐๒-๖๑
เปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน”มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ๒๒-๐๒-๖๑
พิธีเปิดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี และตรวจเยี่ยมการทำประชาคมหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (Kick Off) ครั้งที่ 1 ๒๒-๐๒-๖๑
วันมาฆบูชา ๒๑-๐๒-๖๑
ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 ๒๐-๐๒-๖๑
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ ๑๘-๐๒-๖๑
ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๑๘-๐๒-๖๑

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

v10 : update : 3/4/2020

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

isco-27-3-63

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้37
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้261
เดือนนี้190
ทั้งหมด54869

Powered by Kubik-Rubik.de