แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
กิจกรรมงานวันรำลึกความหวาน 14 กุมภาพันธ์ “สัญญารักสไตล์คาวบอย” ๑๔-๐๒-๖๑
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ๑๔-๐๒-๖๑
ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561 ๑๔-๐๒-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๑๔-๐๒-๖๑
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระบุรี ๑๒-๐๒-๖๑
ต้อนรับนางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม และคณะ ๑๒-๐๒-๖๑
พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ๐๖-๐๒-๖๑
กิจกรรมโครงการประชุมเสวนาประชาคมเทศบาลเมืองสระบุรี ๐๖-๐๒-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๐๖-๐๒-๖๑
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น ๐๖-๐๒-๖๑
พิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป “ของดีสระบุรี วิถีไทย วิถีถิ่น” ๐๔-๐๒-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๓๑-๐๑-๖๑
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ๓๑-๐๑-๖๑
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานเชิงพื้นที่ ๓๑-๐๑-๖๑
ประชุมขับเคลื่อนแผนกำลังคน ๓๑-๐๑-๖๑
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานเชิงพื้นที่ ๓๑-๐๑-๖๑
กิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ๓๑-๐๑-๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่1/2561 ๓๑-๐๑-๖๑
ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๓๑-๐๑-๖๑
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๒๓-๐๑-๖๑
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ครั้งที่1/2561 ๒๓-๐๑-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๒๓-๐๑-๖๑
ประชุม "การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สำหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ๒๓-๐๑-๖๑
การอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การคลัง และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี” ๒๓-๐๑-๖๑
พิธีเปิดการอบรมการดำเนินงานสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดสระบุรี ๑๗-๐๑-๖๑
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ๑๖-๐๑-๖๑
กิจกรรมการแถลงข่าวงาน”มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม”ครั้งที่ 8 ๑๖-๐๑-๖๑
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน มกราคม 2561 ๑๖-๐๑-๖๑
กิจกรรมการพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการ โรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 ๑๐-๐๑-๖๑
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่1/2561 ๑๐-๐๑-๖๑
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ๐๘-๐๑-๖๑
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 จังหวัดสระบุรี ๐๘-๐๑-๖๑
ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ๓๑-๑๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3 ๓๑-๑๒-๖๐
จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๙-๑๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2560 ๒๙-๑๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ๒๙-๑๒-๖๐
ร่วมหารือการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ ๒๙-๑๒-๖๐
ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ๒๙-๑๒-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2560 ๒๘-๑๒-๖๐
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ๒๘-๑๒-๖๐
ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง( รองนายกรัฐมนตรี) และคณะในการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม Inet Data Center 3 (สระบุรี) ๒๕-๑๒-๖๐
กิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2560 ๒๕-๑๒-๖๐
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ๒๕-๑๒-๖๐
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2561 ๒๕-๑๒-๖๐
พิธีเปิดการจัดงาน"สระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภัยและสุดยอด OTOP สระบุรี" ประจำปี 2560 ๒๔-๑๒-๖๐
พิธีสักการะพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ๒๒-๑๒-๖๐
พิธีเปิดโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน" ๑๓-๑๒-๖๐
พิธีเปิดโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน จังหวัดสระบุรี ๑๓-๑๒-๖๐
ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๐๘-๑๒-๖๐
กิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2560 และ"วันธารน้ำใจ สู่กาชาดจังหวัดสระบุรี" ๐๘-๑๒-๖๐
พิธีเปิดกิจกรรม"ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ๐๘-๑๒-๖๐
พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (Kick off) ๐๖-๑๒-๖๐
พิธีมอบบ้านตามโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561 ๐๖-๑๒-๖๐
พิธีการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ๐๖-๑๒-๖๐
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศุลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๐๖-๑๒-๖๐
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 ๐๕-๑๒-๖๐
พิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี ๐๕-๑๒-๖๐
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการจัดงานสระบุรีแฟร์:สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี 2560 ๐๑-๑๒-๖๐
เข้าร่วมดูกิจการหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๐๑-๑๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (kick off) ๓๐-๑๑-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ๓๐-๑๑-๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ๓๐-๑๑-๖๐
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผน พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ๓๐-๑๑-๖๐
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ๓๐-๑๑-๖๐
ร่วมปรึกษาหารือแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ๓๐-๑๑-๖๐
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ๒๔-๑๑-๖๐
พิธีเปิดการฝึกอบรม หัวข้อ "การลดต้นทุน เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง (มันเส้นสะอาด) ด้วยนวัตกรรม" ตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (งบพัฒนาภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ๒๔-๑๑-๖๐
การพบปะผู้บริหาร และเยี่ยมสถานประกอบการ โรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 8) ๒๐-๑๑-๖๐
กิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี”ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ๑๕-๑๑-๖๐
ประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ๑๕-๑๑-๖๐
การแถลงข่าวการเปิดตัวลัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ๐๙-๑๑-๖๐
ประชุมคณะกรรมการจัดงานสระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี 2560 ๐๘-๑๑-๖๐
บำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมกวาดลานวัด ๐๘-๑๑-๖๐
พิธีเปิดการแถลงข่าวและเปิดตัวสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ๐๘-๑๑-๖๐
ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งเครือข่ายเน็ตประชารัฐ 2560 ๐๖-๑๑-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ๐๑-๑๑-๖๐
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓๐-๑๐-๖๐
พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ๒๙-๑๐-๖๐
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๙-๑๐-๖๐
พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ๒๓-๑๐-๖๐
พิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๓-๑๐-๖๐
พิธีปลงผมและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๓-๑๐-๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ 1 ปี ๑๔-๑๐-๖๐
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ 1 ปี ๑๔-๑๐-๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ 1 ปี ๑๔-๑๐-๖๐
พบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมน้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พื้นอำเภอบ้านหมอ ๑๔-๑๐-๖๐
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ๑๑-๑๐-๖๐
กิจกรรมเยาวชนพบพ่อเมืองสระบุรี โครงการ "สานใจไทยสู่ใจใต้" รุ่นที่ 31 ๑๑-๑๐-๖๐
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ๑๐-๑๐-๖๐
งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 (มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน แห่งจังหวัดสระบุรี ปี 2560) ๐๙-๑๐-๖๐
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี ๐๕-๑๐-๖๐
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ๐๒-๑๐-๖๐
พิธีมอบรถวิลแชร์ โครงการวิลแชร์สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน พิธีมอบชุดเครื่องครัว และโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ยากไร้ ๒๙-๐๙-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560 ๒๙-๐๙-๖๐
กิจกรรมชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ๒๙-๐๙-๖๐
ประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2560 ๒๘-๐๙-๖๐
พิธีเปิดการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๒๘-๐๙-๖๐
น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งเครือข่ายเน็ตประชารัฐ ๒๕-๐๙-๖๐
การจัดนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017” ๒๕-๐๙-๖๐

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

v10 : update : 3/4/2020

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

isco-27-3-63

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้37
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้261
เดือนนี้190
ทั้งหมด54869

Powered by Kubik-Rubik.de