แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดสระบุรี "Leadership in Thailand 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๒๕-๐๙-๖๐
งานแถลงข่าวประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนสระบุรี ๒๒-๐๙-๖๐
พิธีการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสระบุรี ๒๒-๐๙-๖๐
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน กันยายน 2560 ๒๒-๐๙-๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2560 ๒๒-๐๙-๖๐
กิจกรรม "พื้นที่นี้...มีเรื่องราว" ๒๒-๐๙-๖๐
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ๒๒-๐๙-๖๐
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการกำหนดขอบเขตการศึกษา โครงการขยายระบบ การขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘-๐๙-๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๔-๐๙-๖๐
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความเข้าใจในกระบวนงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์" ๑๔-๐๙-๖๐
แถลงข่าวการจัดแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๑๔-๐๙-๖๐
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน กันยายน 2560 ๑๔-๐๙-๖๐
งานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ๑๔-๐๙-๖๐
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ๑๑-๐๙-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2560 ๑๑-๐๙-๖๐
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ" ๑๑-๐๙-๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2560 ๐๕-๐๙-๖๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๐๕-๐๙-๖๐
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ๐๕-๐๙-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ๓๑-๐๘-๖๐
ประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้านการเกษตร(วิถีชาวนา) เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ๓๐-๐๘-๖๐
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560 ๒๗-๐๘-๖๐
กิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ๒๗-๐๘-๖๐
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ๒๗-๐๘-๖๐
ประชุมสัมมนาเพื่อร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ๒๗-๐๘-๖๐
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ นางอรวรรณ สุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกรม ๒๗-๐๘-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2560 ๒๗-๐๘-๖๐
ประชุมรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ๒๗-๐๘-๖๐
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงผังประเทศครั้งที่ 1 ๒๗-๐๘-๖๐
พิธีเปิดและเข้าฟังการเสวนาทางศาสนา ตามโครงการรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ๒๗-๐๘-๖๐
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ๑๓-๐๘-๖๐
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๓๐-๐๗-๖๐
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๐-๐๗-๖๐
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ๓๐-๐๗-๖๐
พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๐-๐๗-๖๐
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓๐-๐๗-๖๐
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ๒๗-๐๗-๖๐
พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ๒๗-๐๗-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ๒๗-๐๗-๖๐
บันทึกรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๗-๐๗-๖๐
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี (ประจำเดือน กรกฎาคม 2560) ๒๕-๐๗-๖๐
ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2560 ๒๐-๐๗-๖๐
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสระบุรี (พนักงานแจงนับ) ๒๐-๐๗-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2560 ๒๐-๐๗-๖๐
จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสระบุรี (เจ้าหน้าที่วิชาการ) ๒๐-๐๗-๖๐
พิธีเปิดงาน "ย้อนรอยตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๑๐-๐๗-๖๐
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 7 แห่ง ในงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๐๗-๐๗-๖๐
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 61 รูป ๐๕-๐๗-๖๐
พิธีมอบบ้านตามโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2560 ๐๓-๐๗-๖๐
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๓-๐๗-๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 ๓๐-๐๖-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ๓๐-๐๖-๖๐
กิจกรรม "ปลูกต้นดาวเรืองและต้นไม้ที่มีสีเหลือง" ๓๐-๐๖-๖๐
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ๒๖-๐๖-๖๐
กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสระบุรี ๒๖-๐๖-๖๐
แผนการปฏิบัติงานสนาม เดือนกรกฎาคม 2560 ๒๖-๐๖-๖๐
งานแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๒๖-๐๖-๖๐
พิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค ๒๓-๐๖-๖๐
กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ประจำเดือน มิถุนายน 2560) ๒๓-๐๖-๖๐
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ๒๑-๐๖-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2560 ๑๘-๐๖-๖๐
ประชุมเพื่อตัดสินการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี ๑๘-๐๖-๖๐
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓-๐๖-๖๐
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ๐๘-๐๖-๖๐
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ๐๖-๐๖-๖๐
ตรวจเยี่ยมการซ่อม/สร้างบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2560 (ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท) ๐๖-๐๖-๖๐
ตรวจเยี่ยมการซ่อม/สร้างบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2560 (ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท) ๐๖-๐๖-๖๐
โครงการทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๐๓-๐๖-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ๓๐-๐๕-๖๐
แผนการปฏิบัติงานสนาม เดือนมิถุนายน 2560 ๓๐-๐๕-๖๐
ประชุมคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๒๖-๐๕-๖๐
พิธีเปิดการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลวิหารแดง) ๒๖-๐๕-๖๐
พิธีเปิดการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลท่าคล้อ) ๒๖-๐๕-๖๐
กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ๒๖-๐๕-๖๐
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๒๓-๐๕-๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๓-๐๕-๖๐
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 ๑๘-๐๕-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2560 ๑๖-๐๕-๖๐
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ๑๐-๐๕-๖๐
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2560 จังหวัดสระบุรี ๑๐-๐๕-๖๐
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2560 ๐๙-๐๕-๖๐
ประชุมเตรียมการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ๐๕-๐๕-๖๐
พิธีรับมอบเครื่องหมายมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน (ดาวหกแฉก) ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๐๔-๐๕-๖๐
ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร กรณีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 ๐๔-๐๕-๖๐
พิธีเปิดงาน"วันสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนา" โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 ปี 2559/2560) ๐๔-๐๕-๖๐
พิธีเปิดโครงการสระบุรีสะอาด 3Rs - ประชารัฐ BIG Cleaning Day ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ๐๔-๐๕-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 ๒๘-๐๔-๖๐
พิธีอัญเชิญพระราชสักการะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีสถานต่างๆของจังหวัดสระบุรี ๒๖-๐๔-๖๐
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2560 ๒๖-๐๔-๖๐
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ๒๖-๐๔-๖๐
กิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน เมษายน 2560 ๒๑-๐๔-๖๐
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี ๒๑-๐๔-๖๐
กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2560 ๒๑-๐๔-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2560 ๒๐-๐๔-๖๐
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7 ๑๘-๐๔-๖๐
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ๑๗-๐๔-๖๐
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีของไทย ประจำปี 2560 ๑๗-๐๔-๖๐
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ๑๗-๐๔-๖๐
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี และร่วมกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้าน สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ๑๗-๐๔-๖๐
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 ๑๒-๐๔-๖๐

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

v10 : update : 3/4/2020

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

isco-27-3-63

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้37
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้261
เดือนนี้190
ทั้งหมด54869

Powered by Kubik-Rubik.de