แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ๑๑-๐๔-๖๐
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2560 ๑๐-๐๔-๖๐
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ๑๐-๐๔-๖๐
พิธีเปิดปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ปี 2560 ๑๐-๐๔-๖๐
การปฏิบัติงานสนาม เดือนเมษายน 2560 ๑๐-๐๔-๖๐
พิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ (Business Matching) ๐๗-๐๔-๖๐
ต้อนรับเยาวชนโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30 จังหวัดสระบุรี ในกิจกรรมเยาวชนพบพ่อเมืองสระบุรี ๐๗-๐๔-๖๐
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๐๖-๐๔-๖๐
พิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี ๐๖-๐๔-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 ๐๔-๐๔-๖๐
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ๐๔-๐๔-๖๐
ประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ๐๔-๐๔-๖๐
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๐๔-๐๔-๖๐
โครงการส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ๐๔-๐๔-๖๐
วันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ๓๑-๐๓-๖๐
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (PMQA) ๓๐-๐๓-๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 ๒๙-๐๓-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ๒๙-๐๓-๖๐
แจกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๙-๐๓-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ๒๘-๐๓-๖๐
ประชุมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group ๒๘-๐๓-๖๐
งานเทศกาลของดีบ้านหมอ ผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ประจำปี 2560 ๒๘-๐๓-๖๐
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ๒๗-๐๓-๖๐
การประชุมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังการทุจริตระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 ๒๖-๐๓-๖๐
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2560 ๒๓-๐๓-๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.สบ.) ครั้งที่ 1/2560 ๒๓-๐๓-๖๐
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ๑๙-๐๓-๖๐
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ( Full Scale Exercise:FSX) ๑๗-๐๓-๖๐
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดสระบุรี ๑๗-๐๓-๖๐
การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๑๖-๐๓-๖๐
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองจังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน มีนาคม 2560 ๑๔-๐๓-๖๐
กิจกรรมโครงการ "Sport Day & Spirit Team" จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ๐๘-๐๓-๖๐
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐๘-๐๓-๖๐
การแถลงข่าวสานพลังประชารัฐช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ๐๘-๐๓-๖๐
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสระบุรี (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๐๘-๐๓-๖๐
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2560 ๐๖-๐๓-๖๐
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ๐๔-๐๓-๖๐
พิธีเปิดโปรแกรมการปรับพฤติกรรม ผู้กระทำผิดที่ใช้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2560 ๐๒-๐๓-๖๐
การออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ (1 มีนาคม 2560) ๐๑-๐๓-๖๐
งาน "ทำดีถวายพ่อ" วันนักข่าว ประจำปี 2560 ๒๘-๐๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดกาภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1/2560 ๒๗-๐๒-๖๐
งานแถลงข่าว โครงการ "ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน" ประจำปี 2560 ๒๗-๐๒-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ๒๗-๐๒-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ๒๗-๐๒-๖๐
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ๒๔-๐๒-๖๐
ประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560 จังหวัดสระบุรี ๒๔-๐๒-๖๐
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ๒๓-๐๒-๖๐
การออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ๒๒-๐๒-๖๐
มอบบ้านประชารัฐแก่ผู้ยากไร้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยตามโครงการสร้างบ้าน "ประชารัฐ" เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ๒๒-๐๒-๖๐
ประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2562-2564 ๒๑-๐๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 ๒๐-๐๒-๖๐
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่นโดยการการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ๑๖-๐๒-๖๐
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๖-๐๒-๖๐
กิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ (15 กุมภาพันธ์ 2560) ๑๕-๐๒-๖๐
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 ๑๕-๐๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 และประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 ๑๕-๐๒-๖๐
งานวิวาห์คาวบอย@สระบุรี ประจำปี 2560 ๑๕-๐๒-๖๐
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองจังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ๑๕-๐๒-๖๐
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ๑๓-๐๒-๖๐
พิธีเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ 4 ๑๓-๐๒-๖๐
พิธีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ๑๐-๐๒-๖๐
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ (8 ก.พ.60) ๐๘-๐๒-๖๐
ลงพื้นที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดสระบุรี (8 ก.พ. 60) ๐๘-๐๒-๖๐
ลงพื้นที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดสระบุรี (7 ก.พ. 60) ๐๗-๐๒-๖๐
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ๐๗-๐๒-๖๐
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 กุมภาพันธ์ 2560) ๐๖-๐๒-๖๐
การปฏิบัติงานสนาม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ๐๒-๐๒-๖๐
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2560" ๓๐-๐๑-๖๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ๒๗-๐๑-๖๐
มอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2560 ๒๗-๐๑-๖๐
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร" ๒๗-๐๑-๖๐
ลงพื้นที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดสระบุรี (26 ม.ค.60) ๒๗-๐๑-๖๐
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผน และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2562-2564 ๒๗-๐๑-๖๐
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน รวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง ๒๖-๐๑-๖๐
งานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2560 ๒๖-๐๑-๖๐
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ (25 ม.ค. 60) ๒๖-๐๑-๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ครบรอบ 100 วัน (สตมวาร) ๒๓-๐๑-๖๐
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ๒๓-๐๑-๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ๒๓-๐๑-๖๐
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโนบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ๒๐-๐๑-๖๐
กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2560 ๑๙-๐๑-๖๐
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ (18 ม.ค. 60) ๑๙-๐๑-๖๐
พิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพุทธบูชา ๑๙-๐๑-๖๐
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ๑๗-๐๑-๖๐
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๗-๐๑-๖๐
พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) ๑๗-๐๑-๖๐
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๖-๐๑-๖๐
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 ๑๖-๐๑-๖๐
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดสระบุรี ๑๖-๐๑-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ครั้งที่ 7 ๐๕-๐๑-๖๐
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ครั้งที่ 2 ๐๔-๐๑-๖๐
ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (30 ธ.ค. 59) ๓๐-๑๒-๕๙
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ครั้งที่ 1 ๓๐-๑๒-๕๙
ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธ.ค. 59) ๓๐-๑๒-๕๙
สวัสดีปีใหม่ 2560 ๓๐-๑๒-๕๙
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ๒๙-๑๒-๕๙
โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 ๒๙-๑๒-๕๙
กิจกรรมการออกกำลังกาย (28 ธ.ค.2559) ๒๙-๑๒-๕๙
การปฏิบัติงานสนาม เดือนมกราคม 2560 ๒๘-๑๒-๕๙
งานออกสลากการกุศล ประจำปี 2559 ๒๘-๑๒-๕๙

แบบข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

structure27-3-2563

v10 : update : 3/4/2020

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เว็บสำนักงานสถิติจังหวัด

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

isco-27-3-63

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้36
เมื่อวาน32
อาทิตย์นี้260
เดือนนี้189
ทั้งหมด54868

Powered by Kubik-Rubik.de