แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกิจการด้านการต่างประเทศ" เขียนโดย admin 2
กิจกรรมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 2
เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 6
ประชุมมอบแนวทางการลงพื้น ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video conference) เขียนโดย admin 78
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. สระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 6
พิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เขียนโดย admin 6
ประชุมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร (สก.๖๑) ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 72
ประชุมการพิจารณากำหนดผังพื้นที่การใช้ประโยชน์การจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และอาคารศาลากลางจังหวัดสะบุรีหลังใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 8

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.