แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 8
ประชุมคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 8
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 14
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city เขียนโดย admin 12
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 12
ประชุมชี้แจงงาน/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 52
กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี (ประจำเดือนเมษายน) เขียนโดย admin 9
พิธีมอบบ้านตามโครงการ"ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน" (เริ่มวันพ่อ - สำเร็จวันแม่) ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 6
ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เขียนโดย admin 16
ประชุมโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 4

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.