แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 13
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 13
ต้อนรับนางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม และคณะ เขียนโดย admin 14
พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เขียนโดย admin 23
กิจกรรมโครงการประชุมเสวนาประชาคมเทศบาลเมืองสระบุรี เขียนโดย admin 19
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 18
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 20
พิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป “ของดีสระบุรี วิถีไทย วิถีถิ่น” เขียนโดย admin 16
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 16
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 15

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.