แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 5
อบรมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดประชุม 1 จังหวัด 1กิจกรรม เกี่ยวกับโครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชนจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 9
กิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 5
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้เท่าทันสื่อและการสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 6
ประชุมสัมมนาเพื่อร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจไตรมาส ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 5
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 6
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๔ เขียนโดย admin 5
หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 7
สังเกตการณ์ติดตามแนะนำการลงโปรแกรมและการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 8
พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 6

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.