แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานเชิงพื้นที่ เขียนโดย admin 16
ประชุมขับเคลื่อนแผนกำลังคน เขียนโดย admin 13
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานเชิงพื้นที่ เขียนโดย admin 16
กิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 11
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 9
ประชุมชี้แจงงานโครงการต่างๆผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 9
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 60
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 13
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 12
ประชุม "การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สำหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 59

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.