แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดวางระบบสื่อสารและเตรียมในการย้ายเข้าปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 14
พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 11
พิธีเปิดกิจกรรม "จังหวัดสระบุรี หนี้นอกระบบเป็นศูนย์" เขียนโดย admin 11
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๖ เขียนโดย admin 10
พิธีมอบรถจักรยานตามโครงการจักรยานเพื่อน้องผู้ยากไร้ เขียนโดย admin 14
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 12
การพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 11
พิธีมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 9

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.