แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 10
พิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 13
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 12
การอบรมสัมมนาโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดี จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 12
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขียนโดย admin 10
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 14
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS portal) เขียนโดย admin 12
การแถลงข่าวการจัดงาน “งานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” เขียนโดย admin 11
เข้าร่วมการอบรมเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติ เขียนโดย admin 12

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.