แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 22
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาสื่อการเรียนรู้ครูปฐมวัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 11
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน" ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด (เน็ตประชารัฐ) รุ่นที่ ๒ เขียนโดย admin 9
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน"ภายใต้โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ จังหวัด (เน็ตประชารัฐ) รุ่นที่ ๑ เขียนโดย admin 15
ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดวางระบบสื่อสารและเตรียมในการย้ายเข้าปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 17
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 16
พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 13
พิธีเปิดกิจกรรม "จังหวัดสระบุรี หนี้นอกระบบเป็นศูนย์" เขียนโดย admin 14
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 18
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๖ เขียนโดย admin 12

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.