แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดงานเทศกาลของดีอำเภอบ้านหมอ “ผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม” เขียนโดย admin 19
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย admin 17
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 27
พิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เขียนโดย admin 23
พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 เขียนโดย admin 27
พิธีเปิดงาน “สระบุรีสมุนไพร ภูมิพรรณ 4.0 “ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 มีนาคม 2561” เขียนโดย admin 22
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของ สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 28
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 22
การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 18
ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.