แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดโครงการพลังประชารัฐจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 9
พิธีเปิดงาน "โชห่วยก้าวไกล ประชารัฐก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรม" เขียนโดย admin 13
ประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในอาชีพ ครั้งที ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 14
เข้าพบผอ.กศน.จังหวัดสระบุรี เพื่อประสานเตรียมการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 16
ประชุมเขิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 11
ประชุมของคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 10
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่แม่บทและการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ ๑ เขียนโดย admin 9
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงการพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 14
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจ ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 21

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.