แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 14
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 48
พิธีมอบต้นกล้าไม้รวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ ๑๐) เขียนโดย admin 27
พิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 29
ประชุมโครงการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 104
โครงการรวมพลังต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 22
ประชุมโครงการอบรมสัมมนา"เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ" เขียนโดย admin 13
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 28
การพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๕) เขียนโดย admin 15
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 32

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.