แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แทนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและการสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล เขียนโดย admin 22
ประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 27
ประชุมโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 33
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 22
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดสระบุรี วิถีชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ครั้งที่ ๓ เขียนโดย admin 26
พิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 30
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น" เขียนโดย admin 27
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 25
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 28
ประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City "Saraburi Smart Province ๒๐๒๐" เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก เขียนโดย admin 34

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.