แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมงานวันรำลึกความหวาน 14 กุมภาพันธ์ “สัญญารักสไตล์คาวบอย” เขียนโดย admin 29
กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง จังหวัดสระบุรี” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 25
ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 24
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 24
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 25
ต้อนรับนางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม และคณะ เขียนโดย admin 25
พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เขียนโดย admin 32
กิจกรรมโครงการประชุมเสวนาประชาคมเทศบาลเมืองสระบุรี เขียนโดย admin 27
ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 26
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 28

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.