แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 11
เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 16
ประชุมมอบแนวทางการลงพื้น ครั้งที่ ๔ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video conference) เขียนโดย admin 92
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. สระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 21
พิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เขียนโดย admin 17
ประชุมโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร (สก.๖๑) ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 84
ประชุมการพิจารณากำหนดผังพื้นที่การใช้ประโยชน์การจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และอาคารศาลากลางจังหวัดสะบุรีหลังใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 24
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 22
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 21
ประชุมคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.