แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 28
พิธีเปิดโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน เขียนโดย admin 29
พิธีเปิดโครงการ"เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่าง ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน" เขียนโดย admin 27
ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจโครงการการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 18
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ และประชุมเพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เขียนโดย admin 30
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย admin 18
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 11
พิธีเปิดโครงการพลังประชารัฐจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 11
พิธีเปิดงาน "โชห่วยก้าวไกล ประชารัฐก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรม" เขียนโดย admin 20

สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เดิม) ชึ้น 3
ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.0-3621-1618 โทรสาร 0-3621-2528 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.